Informace pro odběratele

 1. látky používané k úpravě vody

Výpis ze“VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY VODY A  ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD“

Odstavec 3,článek 3.7.:Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením(mechanickým,ohněm,mrazem)a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závady v měření. Tyto „VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD“ jsou nedílnou součástí SMLOUVY O DODÁVCE VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU. Postup při novém připojení k veřejnému vodovodu, splaškové a dešťové kanalizaci

 1. Odběratel požádá o stavební povolení k připojení k vodovodní, splaškové a dešťové kanalizaci (přípojky podléhají stavebnímu řízení, ke kterému se vyjadřují dotčené organizace) Stavební odbor při MěÚ v Miroslavi (zde získá veškeré informace).
 2. Po vydání stavebního povolení vyplní odběratel Přihlášku k dodávce vody z vodovodu pro veřejnou spotřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.
 3. TS Hostěradice provedou vlastní připojení. TS Hostěradice zajistí materiál od vodovodního řádu do vodoměrné šachty (např. navrtávací pás, hadici, vodoměr). Odběratel zajistí na vlastní náklady výkopové práce od vodovodního řádu po vodoměrnou šachtu a zhotovení vodoměrné šachty dle požadovaných rozměrů. Podobný je postup i při napojení na odpadní montážní lístek a odběratel montážní lístek podepíše.
 4. TS Hostěradice vypracují Smlouvu o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod nakalizací pro veřejnou potřebu. Odběratel po podepsání smlouvy obdrží 1x Smlouvu a přílohy.

Kdy je nutné provést změnu Smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu.

 1. Při změně vlastníka nemovitosti (prodej nemovitosti, úmrtí, rozvod). Nutno doložit dokument o vlastnictví nemovitosti.
 2. Při změně adresy (adresa není totožná s adresou trvalého bydliště nebo sídla).
 3. Při změně způsobu zjišťování množství vody nebo vypouštěné vody (z výpočtu na měření nebo naopak).
 4. Při změně dodávky pitné vody nebo odvádění odpadní vody (použití vlastní studny, jímky nebo ukončení těchto činností).
 5. Při změně počtu osob bydlících v nemovitosti při stanovení množství pitné vody nebo vypouštěné vody výpočtem.
 6. Při změně druhu potřeby vody dle přílohy č. 12 vyhášky č. 428/2001 Sb.
Hlášení změny vyplývá z uzavřené smlouvy článek VIII, odstavec 1.Kvalita vody v roce 2020

 

 

Kvalita vody v roce 2019

Kvalita vody v roce 2018

Kvalita vody v roce 2017

Kvalita vody v roce 2016

Kvalita vody v roce 2015

Kvalita vody v roce 2014

Kvalita vody v roce 2013

VÝMĚNA ČESLÍ 22.11.2012

Staré česle

 Demolice staré provozní budovy 13.10.2015
demolice 2 demolice 1demolice 4demolice 3